právě se nacházíte • úvodní stranarepertoárPašije

Pašije


pátek - 22. květen 2009 - repertoár * přidat komentář

Nelze jinak než opět přiznat našemu divadélku jedinečnost a prvenství v širokém okolí. Již po tři roky totiž naplňují kadaňskou Růžencovou kapli desítky diváků, kteří přišly zhlédnout originální provedení Pašijí, tj. hry vyprávějící o posledních dnech Ježíše Krista. Sic patřily dříve pašijové hry k tradiční oslavě Velikonoc takřka v každé vísce, dnes je jejich provádění spíše raritou.

Režisér (Honza Losenický) se rozhodl převyprávět tento příběh s pomocí Janova evangelia a dlužno říci, že si notně pohrál i se scénografickou složkou představení vzhledem k nepříliš velkým možnostem prostoru. Hlavní postavu Ježíše Krista hraje Jiří Nebeský, ostatní postavy jsou proměnlivé – vystupuje zde evangelista, který provádí celým výjevem, dále Pilát, velekněží, vojáci, sv. Petr, židé a pěvecké trio, bez jehož doprovodu je realizace představení dnes již nepředstavitelná. Především první rok pak byli mnozí diváci překvapeni umístěním dvou herců do okenních výklenků, odkud volají po Ježíšově smrti, haní ho a vysmívají se mu. Pro některé přihlížející to bylo natolik efektní, že k těmto protagonistům pocítili vážnou nelibost. 

Tyto a různé další maličkosti (realistické kohoutí zakokrhání, již zmiňovaný doprovodný zpěv ad.) společně s velmi dobrými výkony herců vytvářejí neopakovatelnou atmosféru a troufám si tvrdit, že zejména kvůli ní se většina diváků rok co rok vrací. Vítáni jste i Vy!


Jan, 19.kapitola
Bible Kralická (1613):

 1. Tedy vzal Pilát Ježíše, a zbičoval.
 2. A žoldnéři zpletše korunu z trní, vstavili na hlavu jeho, a pláštěm šarlatovým přioděli jej.
 3. A říkali: Zdráv buď, králi Židovský. A bili jej hůlkami.
 4. I vyšel opět ven Pilát, a řekl jim: Aj, vyvedu jej vám ven, abyste poznali, žeť na něm žádné viny nenalézám.
 5. Tedy vyšel Ježíš ven, nesa tu korunu trnovou, a ten plášť šarlatový. I řekl jim [Pilát:] Aj člověk.
 6. A jakž jej uzřeli přední kněží {biskupové} a služebníci, zkřikli, řkouce: Ukřižuj, ukřižuj [ho.] Dí jim Pilát: Vezměte vy jej a ukřižujte, nebo já na něm viny nenalézám.
 7. Odpověděli jemu Židé: My zákon máme, a podlé zákona našeho máť umříti, nebo Synem Božím se činil.
 8. A když Pilát uslyšel tuto řeč, více se obával.
 9. I všel do radného domu zase, a řekl Ježíšovi: Odkud jsi ty? Ale Ježíš nedal jemu odpovědi.
 10. Tedy řekl jemu Pilát: Nemluvíš se mnou? Nevíš-liž, že mám moc ukřižovati tě, a moc mám propustiti tebe?
 11. Odpověděl Ježíš: Neměl bys nade mnou moci nižádné, byť nebylo dáno s hůry; protož kdo mne tobě vydal, většíť hřích má.
 12. Od té [chvíle] hledal Pilát propustiti ho. Ale Židé volali, řkouce: Propustíš-li tohoto, nejsi přítel císařův; každý, kdož se králem činí, protiví se císaři.
 13. Tedy Pilát uslyšev tu řeč, vyvedl ven Ježíše, a sedl na soudné stolici na místě, kteréž slove Litostrotos, a Židovsky Gabbata.
 14. A bylo v pátek před velikonocí, okolo šesté hodiny. I řekl Židům: Aj, král váš.
 15. Oni pak zkřikli: Vezmi, vezmi, ukřižuj jej. Řekl jim Pilát: Krále vašeho ukřižuji? Odpověděli přední kněží {biskupové}: Nemámeť krále, než císaře.
 16. Tehdy vydal jim ho, aby byl ukřižován. I pojali Ježíše a vedli.
 17. A nesa kříž svůj, šel na místo, kteréž slove popravné, a Židovsky Golgota.
 18. Kdež ukřižovali ho, a s ním jiná dva s obou stran, a v prostředku Ježíše.
 19. Napsal pak i nápis Pilát, a vstavil na kříž. A bylo napsáno: Ježíš Nazaretský, král Židovský.
 20. Ten pak nápis mnozí z Židů čtli; nebo blízko města bylo to místo, kdež ukřižován byl Ježíš. A bylo psáno Židovsky, Řecky a Latině.
 21. Tedy přední kněží {biskupové} Židovští řekli Pilátovi: Nepiš: Král Židovský, ale že on řekl: Král Židovský jsem.
 22. Odpověděl Pilát: Co jsem psal, psal jsem.
 23. Žoldnéři pak, když Ježíše ukřižovali, vzali roucha jeho, (a učinili čtyři díly, každému rytíři díl), a sukni. Byla pak sukně nesšívaná, [ale] od vrchu všecka naskrze setkaná.
 24. I řekli mezi sebou: Neroztrhujme jí, ale losujme o ni, čí bude. Aby se naplnilo písmo, řkoucí: Rozdělili sobě roucho mé, a o můj oděv metali los. Tedy žoldnéři tak učinili.
 25. Stály pak u kříže Ježíšova matka jeho a sestra matky jeho, Maria Kleofášova, a Maria Magdaléna.
 26. Tedy Ježíš uzřev matku, a učedlníka tu stojícího, kteréhož miloval, řekl matce své: Ženo, aj, syn tvůj.
 27. Potom řekl učedlníkovi: Aj, matka tvá. A od té hodiny přijal ji učedlník ten k sobě.
 28. Potom věda Ježíš, že již všecko dokonáno jest, aby se naplnilo písmo, řekl: Žízním.
 29. Byla pak [tu] postavena nádoba plná octa. Tedy oni naplnivše hubu octem, a obloživše yzopem, podali ústům jeho.
 30. A když okusil Ježíš octa, řekl: Dokonánoť jest. A nakloniv hlavy, ducha [Otci] poručil.
 31. Židé pak, aby nezůstala na kříži těla na sobotu, poněvadž byl den připravování, (byl zajisté veliký ten den sobotní), prosili Piláta, aby zlámáni byli hnátové jejich, a byli složeni.
 32. I přišli žoldnéři, a prvnímu zajisté zlámali hnáty, i druhému, kterýž ukřižován byl s ním.
 33. Ale k Ježíšovi přišedše, jakž uzřeli jej již mrtvého, nelámali hnátů jeho.
 34. Ale jeden z žoldnéřů bok jeho kopím otevřel, a hned vyšla krev a voda.
 35. A ten, kterýž viděl, svědectví vydal, a pravé jest svědectví jeho. Onť ví, že pravé věci praví, abyste vy věřili.
 36. Stalo se pak to, aby se naplnilo to písmo: Kost jeho nebude zlámána.
 37. A opět jiné písmo dí: Uzříť, v koho jsou bodli.
 38. Potom pak prosil Piláta Jozef z Arimatie, (kterýž byl učedlník Ježíšův, ale tajný, pro strach Židovský), aby sňal tělo Ježíšovo. I dopustil Pilát. A [on] přišed, sňal tělo Ježíšovo.
 39. Přišel pak i Nikodém, (kterýž byl prvé přišel k Ježíšovi v noci), nesa smíšení mirry a aloes okolo sta liber.
 40. Tedy vzali tělo Ježíšovo, a obvinuli je prostěradly s těmi vonnými věcmi, jakž obyčej jest Židům se pochovávati.
 41. A byla na tom místě, kdež ukřižován byl, zahrada, a v zahradě hrob nový, v němž ještě žádný nebyl pochován.
 42. Protož tu pro den připravování Židovský, že blízko byl ten hrob, položili Ježíše.

* nahoru

Zde můžete přidat Váš komentář

Momentálně zde není žádný komentář, vložte první ...

Jméno:
Příspěvek:
Kod: v1l8o8
 
Představení
Připravujeme tato představení

Žádné představení neplánujeme, zatím...

Repertoár

Škola pomluv


Režie Jan Losenický Napsal Richard B. Sheridan Divadlo Navenek začalo studovat tuto hru v roce 2004. Premiéra proběhla v Kadani koncem roku 2005.

Blázinec v prvním poschodí


Režie tohoto divadelního kusu s tématikou radostí a strastí mladých manželských párů se poprvé chopila Pavlína Košťáková s nemalou pomocí Sabiny Abee Tumpachové.

Duel


Režie tohoto divadelního kusu s tématikou radostí a strastí mladých manželských párů se poprvé chopila Pavlína Košťáková s nemalou pomocí Sabiny Abee Tumpachové.

Fraška o kádi


Fraška o kádi má neznámého tvůrce. Co víme je, že jde o starofrancouzskou farci z XIII. století a že ji přeložil Dr. Otakar Dubský.

Hasištejnské hradní hrátky


Připravil František Červený a Jan Losenický Výlet do historie hradu Hasištejn v roce 2005 Divadlo Navenek připravilo zajímavý víkend pro návštevníky zříceniny hradu Hasištejn. Proběhlo v roce 2005.

Kráska a Zvíře


Režie Jan Losenický Hra podle podle pohádky Františka Hrubína První hra divadla Navenek, která se poprvé hrála 15.10. roku 2004 v Kadani.

Mandragora


Připravil Josef Skotek Napsal Niccolo Machiavelli Divadlo Navenek začalo s přípravou hry koncem roku 2005. Premiéra proběhla v říjnu 2006.

O líných strašidlech


Pohádka „O líných strašidlech“ je vhodná pro děti do pátého ročníku základních škol.

O zlé princezně a třech mandarínech


Představení trvá hodinu a některé děti ke konci už reptaly, ale dospělí v pozornosti vytrvali. A bavili se, slyšet to bylo. Dětem se nejvíce líbil Broskvový Žok a jeho srandičky, rodiče ocenili kamiony s humanitární pomocí, efektní lampiony a vsuvku s potvrzením o legální zlodějině, kterou moderoval Šťastný Hoch.

Pašije


Již několik let naplňují kadaňskou Růžencovou kapli desítky diváků, kteří přišly zhlédnout originální provedení Pašijí, tj. hry vyprávějící o posledních dnech Ježíše Krista. A už nejenom v Kadani.

Případ Grendwal


Režie Milan Pučelík Napsal Pavel Dostál Divadlo Navenek začalo s přípravou hry začátkem roku 2007. Premiéra proběhla 15. února 2008.

První repríza Vernisáže


Vernisáž - první repríza 21.6. 2011

Sex noci svatojánské


V režii Milana Pučelíka se na osamělé farmě odehrává společný víkend tří párů. Excentrický vynálezce Andrew Hobbs (Jan Losenický) s manželkou Adrianou (Jana Kalová), jeho přítel doktor Maxwell Jordán (Jiří Nebeský) s milenkou Dulcy (Vendy Schonfeldová) a renomovaný stárnoucí filozof Dr. Leopold Sturgis (Milan Pučelík) se snoubenkou Ariel (Zuzka Bartošová).

Toulky minulostí Kadaně


Pořádalo město Kadaň ve spolupráci s divadlem Navenek Hradby ožily minulostí v roce 2005 Divadlo Navenek se za potpory městkého úřadu přeneslo do doby renesance a připravilo pro návštevníky mnohá překvapení.

Treperendy


Inscenace Treperend je poctou Carlu Goldonimu k 300. výročí jeho narození.
© 2004 - 2024 Divadlo Navenek Kadaň * Tvorba stránek www.nogod.cz *administrace - blig.cz
Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /www/navenek.cz/beta.navenek.cz/index-index.php on line 487